سامانه هوشمند حفاظت کاتدی توسط متخصصان شرکت مهندسی سگال پردازش به بهره برداری رسید

سامانه هوشمند حفاظت کاتدی توسط متخصصان شرکت مهندسی سگال پردازش به بهره برداری رسید

سامانه هوشمند حفاظت کاتدی توسط متخصصان شرکت مهندسی سگال پردازش به بهره برداری رسید

با تلاش متخصصان شرکت مهندسی سگال پردازش، سامانه مدیریت هوشمند ایستگاههای حفاظت کاتدی برای خطوط لوله نفت و گاز کشور به بهره برداری رسید و در سطح وسیعی از کشور مورد استفاده قرار گرفت. این فناوری می تواند کیفیت حفاظت از خطوط لوله را در کشور تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.