بحران آب را در کشور جدی بگیریم. بیشتر به مدیریت بهینه مصرف آب بیندیشیم.

بحران آب را در کشور جدی بگیریم. بیشتر به مدیریت بهینه مصرف آب بیندیشیم.

بحران آب را در کشور جدی بگیریم. بیشتر به مدیریت بهینه مصرف آب بیندیشیم.

کشور ما با بحران جدی آب مواجه است. همه با هم برای مدیریت صحیح منابع آب کشور تلاش کنیم.