شماره تماس: 44003522 021
بحران آب را در کشور جدی بگیریم. بیشتر به مدیریت بهینه مصرف آب بیندیشیم.
تست عملیاتی موفقیت آمیز پیگ های هوشمند بومی سازی شده در کشور

تست عملیاتی موفقیت آمیز پیگ های هوشمند بومی سازی شده در کشور

تست موفقیت آمیز پیگ های بومی سازی شده توسط شرکت مهندسی سگال پردازش

سامانه هوشمند حفاظت کاتدی توسط متخصصان شرکت مهندسی سگال پردازش به بهره برداری رسید